Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA PHẢN ỨNG FENTON/ÔZON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu khả năng xử lý nước thải bệnh viện thông qua phản ứng Fenton/ôzon. Các thông số khảo sát bao gồm thời gian phản ứng, tỉ lệ H2O2 : Fe2+ thực hiện trên mô hình bể phản ứng Fenton/ôzon quy mô phòng thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm Fenton/ôzon ở pH = 3, tỉ lệ H2O2 : Fe2+ là 0,8 mg : 1,0 mg, thời gian phản ứng 45 phút, công suất máy ôzon là 200 - 400 mg/giờ cho hiệu quả loại bỏ SS, BOD5, COD, N-NO3-, N-NH3, P-PO43-, tổng Coliforms lần lượt là 86,2%, 61,3%, 77,4%, 16,4%, 24,2%, 92,9%, 100%. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột A) ở các chỉ tiêu pH, SS, N-NO3-, N-NH3, P-PO43- và tổng Coliforms. Riêng thông số COD và BOD5 cần được tiếp tục xử lý để đạt tiêu chuẩn xả thải.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433