Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG BIẾN TÍNH DIATOMIT BẰNG OXIT MANGAN HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Nguyễn Thị Yến Loan, Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thu Hà, Lê Thị Phơ

Tóm tắt


Biến tính Diatomit bởi oxit mangan bằng quá trình thủy phân hỗn hợp giữa Diatomit với KMnO4 và (NH4)2S2O8 trong bình teflon trong 90oC trong 12 giờ và xác định hiệu quả trong xử lý Pb2+. Các thông số như pH và thời gian hấp phụ có ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của biến tính Diatomit /MnO2. Hiệu suất hấp phụ cao nhất đạt 98,28% ở thời gian hấp phụ 150 phút và hấp phụ chì Pb2+ ở nồng độ 100 mg/L.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433