Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AAO KẾT HỢP VỚI KHỬ TRÙNG HÓA HỌC BẰNG OZON TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

Trịnh Gia Ái, Nguyễn Thanh Quang, Trịnh Diệp Phương Danh, Nguyễn Xuân Dũ

Tóm tắt


Ứng dụng công nghệ kị khí, thiếu và hiếu khí (AAO) xử lý nước thải với quy mô hộ gia đình, nước thải sao xử lí được tái sử dụng cho mục đích vệ sinh được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và ngày càng được chú trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình AAO  đạt hiệu quả xử lí trung bình TSS, COD, TP tương ứng lần lượt là 91; 86,96; và 93,24%. Nhìn chung công nghệ có thể áp dụng để xử lí nguồn nước thải hộ gia đình với hiệu quả xử lí cao, kết quả sau xử lí đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT, có thể áp dụng để tái sử dụng nguồn nước và là giải pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường bền vững.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433