Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SAU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI

Tô Lan Phương

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết sử dụng kết quả từ nghiên cứu “Đánh giá sự thay đổi năng lực làm việc của cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam” được Học viện Phụ nữ Việt Nam tiến hành năm 2016, tại Hải Phòng, Hà Giang, Hòa Bình. Sự thay đổi năng lực làm việc của cán bộ Hội được đánh giá cụ thể ở ba mặt: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Với hai phương pháp chủ đạo là phỏng vấn bảng hỏi và phỏng vấn sâu, kết quả nghiên cứu cho thấy sau bồi dưỡng nghiệp vụ, cán bộ Hội đều có sự thay đổi năng lực làm việc ở mức độ cao, sự khác nhau ở các mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ là không đáng kể. Về kiến thức, những nội dung được phát triển thành chuyên đề độc lập trong chương trình bồi dưỡng: kiến thức về phụ nữ và Hội LHPN, kiến thức về lĩnh vực chuyên môn theo vị trí được xem là có sự thay đổi nhiều nhất. Các kỹ năng được đánh giá có sự thay đổi ở mức thấp hơn, trong đó có một số kỹ năng: giám sát, phản biện xã hội; lãnh đạo, quản lý. Nhìn chung, cán bộ Hội có sự chủ động hơn, nhiệt tình, gắn bó với công việc với tổ chức Hội hơn và đặc biệt sự tự tin trong công việc được cải thiện đáng kể.

Abstract: This article uses the research results of ”Assessing changes in the working capacity of Vietnam Women’s Union (VWU) officers” conducted by the Vietnam Women’s Academy in 2016 at Hai Phong, Ha Giang, Hoa Binh. The change in the working capacity of VWU officers was assessed in three aspects: knowledge, skills, and attitudes. It utilized two main research methods: questionnaire and in-depth interview. The analysis revealed that the officers have a higher level of working capacity after the training. The difference among knowledge, skills, and attitude is insignificant. In terms of knowledge, the training contents were developed into independent topics in the training program, among them, knowledge of women and VWU and professional expertise were confirmed to have improved the most. The advancement of skills including supervision, social criticism, leadership, and management was at a lower level. Overall, VWU officers are more active, enthusiastic and their confidence and connection to work and the organization had significantly improved


Toàn văn: XML