Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NIỀM TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ ỦNG HỘ CỦA GIA ĐÌNH, BẠN BÈ ĐỐI VỚI DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ

Trương Thúy Hằng

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết dựa trên phân tích nguồn số liệu định lượng của Dự án điều tra cơ bản “Nhận thức, dự định khởi nghiệp của phụ nữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Giai đoạn I Khu vực miền Bắc”, do Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện năm 2017. Các kỹ thuật phân tích số liệu định lượng được sử dụng đó là: So sánh điểm trung bình và kiểm định ý nghĩa thống kê (campare means, one-way ANOVA), tương quan (correlate) và phân tích hồi quy (regression analysis).

Kết quả phân tích cho thấy niềm tin cá nhân và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè có tác động/ ảnh hưởng tới dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ. Khi có niềm tin, thái độ tích cực, có sự ủng hộ mạnh mẽ của gia đình, bạn bè, phụ nữ sẽ có quyết tâm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cao hơn. Trong đó niềm tin của chính bản thân phụ nữ có tác động đến dự định khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của họ cao hơn so với gia đình, bạn bè. Từ đó cho thấy, các cấp các ngành nói chung và Hội LHPN nói riêng cần tiếp tục có những chương trình, kế hoạch hỗ trợ nâng cao nhận thức, kiến thức của phụ nữ về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Abstracts: The article is based on analyzing quantitative data collected in the baseline survey “The conception and intention of women on starting a business in the context of international integration - phase I, Northern region”, conducted by Institute for Women’s Studies, Vietnam Women’s Academy in 2017. Quantitative data techniques used are: Compare Means, One-Way ANOVA, correlation and regression analysis.

 

Analytical results show that personal belief and the support of family and friends have an impact on the startup intention of women. When women have faith, positive attitude, strong support of family and friends, their determination on business starting is high. Among those factors, the personal belief of women has the higher level of impact on their intention to start a business in comparison to their family and friends’ support. Thus, State agencies and Vietnam Women’s Union should continue their programs and plans to help raise awareness and knowledge of women on starting a business.


Toàn văn: XML