S. 2 (2018)

Mục lục

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC VỀ KHUÔN MẪU GIỚI ĐẾN DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Tóm tắt XML
Phan Thị Thu Hà 2

CÔNG TÁC PHỤ NỮ

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHỤ NỮ VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Tóm tắt XML
Nguyễn Mạnh Chủng 12

CÔNG TÁC XÃ HỘI

PHÁP LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM - NHỮNG THIẾU HỤT CẦN BỔ SUNG Tóm tắt XML
Trần Minh Đức 23

CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Tóm tắt XML
Hà Thị Thanh Vân 36
PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt XML
Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Khánh Ly 47

KINH TẾ, KINH DOANH

TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG TÂY NAM BỘ Tóm tắt XML
Hà Thị Thúy 55
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B: MỘT SỐ LƯU Ý VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt XML
Lê Văn Sơn 65

THÔNG TIN KHOA HỌC

GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHỤ NỮ TÙNG THƯ (GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN) Tóm tắt XML
Nhà xuất bản Phụ nữ 73
Giới thiệu sách: MỘT ĐIỂM TINH HOA - THƠ VĂN HỒNG HÀ NỮ SĨ Tóm tắt XML
Nhà xuất bản Phụ nữ 75
HỘI THẢO VỀ NÂNG CAO QUYỀN NĂNG CHO PHỤ NỮ, THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI Tóm tắt XML
Phạm Thị Xuân Linh 77
HỘI THẢO “NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN” Tóm tắt XML
Bùi Thị Mai Đông 79