Chi tiết về Tác giả

Hoa, Đặng Thị Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

  • S. 3 (2018) - GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN
    THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỪ GÓC NHÌN XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA
    Tóm tắt  XML