Chi tiết về Tác giả

Nhuần, Chử Thị Viện Nghiên cứu Châu Âu

  • S. 1 (2018) - CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP
    VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG ÂU
    Tóm tắt  XML