Chi tiết về Tác giả

Thúy, Hà Thị Viện Nghiên cứu Phụ nữ, Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 2 (2018) - KINH TẾ, KINH DOANH
    TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG TÂY NAM BỘ
    Tóm tắt  XML