Chi tiết về Tác giả

Thanh Vân, Hà Thị Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 2 (2018) - CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP
    MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
    Tóm tắt  XML