Chi tiết về Tác giả

Hữu, Nguyễn Hải Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  • S. 1 (2018) - CÔNG TÁC XÃ HỘI
    CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
    Tóm tắt  XML