Chi tiết về Tác giả

Phương, Tô Lan Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 3 (2018) - CÔNG TÁC PHỤ NỮ
    NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SAU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI
    Tóm tắt  XML