Chi tiết về Tác giả

Thanh Huyền, Trần Thị Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 2 (2018) - CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP
    PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  XML