Chi tiết về Tác giả

Tú, Vũ Minh * Ngân hàng TMCP Bản Việt, TP Hồ Chí Minh

  • S. 3 (2018) - CÔNG TÁC PHỤ NỮ
    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA PHỤ NỮ TRONG DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  XML